Overzicht te downloaden documenten

Downloads

Op deze pagina treft u verschillende documenten die betrekking hebben op het auditproces. Verder staan er artikelen en andere publicaties die u kunt downloaden.

ALGEMEEN

 • Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2014-2017 ‘Zichtbare Waarde’
  Het normenkader voor de 3e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken is vastgesteld tijdens de ALV van 12 juni 2014 en door de commissie OCS op 9 oktober 2014.
  download
 • Zelfevaluatiewijzer
  Voorafgaand aan de audit stelt de bibliotheken managementreview op in de vorm van een zelfevaluatie. De handreiking zelfevaluatie kunt u hier terugvinden.
  download
 • Informatie voorbereiding invulling auditdag
  Om de bibliotheek op weg te helpen een voorbeeld opzet voor de invulling van het programma van de auditdag.
  download

PUBLICATIES

 • Artikel Good practice 3: Pop-up bibliotheken opgericht door de OBA (Bibliotheekblad, november 2016)
  Dit artikel gaat het over de vier pop-up bibliotheken die de OBA in Amsterdam in vier noodopvanglocaties inrichtte.
  download
 • Artikel Good practice 2: Concentreren op klantprocessen | Bibliotheek Venlo (Bibliotheekblad, oktober 2016)
  Dit artikel beschrijft de omslag van de Bibliotheek Venlo van back-office en bedrijfsvoering naar een focus op klantprocessen.
  download
 • Artikel Good practice 1: LIFE Lab concept | Bibliotheek Schiedam (Bibliotheekblad, augustus 2016)
  Dit artikel beschrijft het Schiedamse samenwerkingsverband: LIFE Lab concept waarin de bibliotheek participeert. Het LIFE Lab concept richt zich op het terugdringen van taalachterstanden en vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.
  download
 • Artikel ‘In het sociaal domein liggen kansen voor de bibliotheek’ (Bibliotheekblad, juni 2016)
  Dit artikel betreft een interview een drietal auditoren (Karin, Astrid en Marianne) over het jaarbericht.
  download
 • Brochure Sterker door certificering (juni 2016)
  In de brochure vertellen de directeuren/bestuurders van vijf recentelijk getoetste bibliotheken openhartig over hun ervaringen met de audit in deze 3e certificeringsronde. Hoe verliep het proces? En wat heeft het opgeleverd? En wat zou er moeten veranderen om nog meer uit het certificeringsinstrument te halen?
  download
 • Artikel ‘Hoe toekomstbestendig is de bibliotheek?’ DOK Delft onder de loep (maart 2016)
  In een tijd waarin gemeenten flink bezuinigen, het aantal bezoekers afneemt en nieuwe toetreders voor concurrentie zorgen, is certificering een van de instrumenten om meer inzicht te krijgen in de eigen organisatie, om zo deze explosieve cocktail van ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. DOK Delft geeft een inkijkje in haar auditproces.
  download
 • Jaarbericht auditoren SCOB (maart 2016)
  Het jaarbericht bevat 7 signaleringen van de auditoren ten aanzien van de ‘de stand van zaken binnen de bibliotheeksector’.
  download
 • Artikel over de toegankelijkheid van bibliotheken (juni 2015)
  Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking heeft het SCOB een serie artikelen laten schrijven over de toegankelijkheid van bibliotheken.
  download
 • Interview directeur Stichting Certificering Bibliotheekblad (december 2014)
  Eind 2014 is de derde ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken van start gegaan. In het interview met Frank Schrijvershof komen de veranderingen t.o.v. de vorige ronde aan bod.
  download
 • Notitie Digitale toegankelijkheid 2.0
  Met de komst van de 3e certificeringsronde en Waas 2.0 zal elke openbare bibliotheek –  in lijn met de eisen die de overheid stelt – met ingang van 2015 aan de Webrichtlijnen 2.0 moeten voldoen.
  download
 • Rapport Toegankelijkheid van Openbare Bibliotheken voor mensen met een visuele beperking (juni 2010)
  Het rapport geeft antwoord op de vraag op welke manier de bibliotheek het beste haar toegankelijkheid voor de genoemde doelgroep kan verbeteren.
  download
 • Checklist Toegankelijkheid van Openbare Bibliotheken voor mensen met een visuele beperking (juni 2010)
  De checklist is voor bibliotheken om vast te stellen wat hun verbeterpunten zijn en hoe zij daar gericht aan kunnen werken en voor auditoren om de inspanningen van bibliotheken op dit gebied te beoordelen.
  download

JURIDISCH

 • Certificeringsreglement
  De regels waaraan de procedure van certificering moet voldoen zijn vastgelegd in het reglement. Dit certificeringsreglement heeft als doel om praktische afspraken over de organisatie van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken inzichtelijk te maken.
  download
 • Statuten SCOB
  De Stichting Certificering is opgericht door VOB en VNG gezamenlijk.  De statuten die bij oprichting zijn gemaakt zijn in 2010 gewijzigd in verband met de splitsing van de VOB en de oprichting van SIOB. SIOB is per 1 januari 2015 geïntegreerd in de Koninklijke Bibliotheek.
  download

OVERZICHTEN

 • Overzicht gecertificeerde bibliotheken 2010-2013
  download

EVALUATIES

 • Tussentijdse evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014–2017
  download
 • Evaluatie tweede certificeringsronde openbare bibliotheken 2010–2013
  download
 • Evaluatie eerste certificeringsronde openbare bibliotheken 2006–2009
  download

WEBSITES DERDEN

Op de volgende websites is ook informatie over certificering te vinden:

 • Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB): klik hier voor meer informatie.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): klik hier voor meer informatie.