Geschiedenis

Hoe het begon

In april 2000 verscheen het rapport Meijer van de stuurgroep herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk. De stuur groep signaleerde de omslag van het bibliotheekwerk naar vraaggericht opereren in een veranderende samenleving waar innovatie en ICT een belangrijke rol spelen. Bibliotheken moeten gaan samenwerken en intensiever samenwerken met sociaal maatschappelijke, educatieve en culturele instellingen op lokaal niveau. Meijer constateerde dat het van groot belang is dat er een dwingend en samenhangend systeem van kwaliteitszorg in de bibliotheeksector zou komen.

Koepelconvenant

In een koepelconvenant hebben VNG, IPO en OCW de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bibliotheken in Nederland onderstreept. In het convenant werd benadrukt dat bibliotheken deel moeten uitmaken van een samenhangend stelsel dat zich baseert op gelijke uitgangspunten, samenwerking en een minimumniveau van kwaliteit.

Het convenant leidde tot intensievere samenwerking van gemeenten op het gebied van bibliotheekwerk waardoor grotere stevigere organisaties zijn ontstaan, meestal gefinancierd door meerdere gemeenten.

Bibliotheekcharter

De overheden (VNG, IPO en ministerie van OCW) die zich met het bibliotheekwerk bezighouden hebben hun uitgangspunten en verantwoordelijkheden vastgelegd in het Bibliotheekcharter 2010-2012 welke eind 2009 is ondertekend. In het charter is het belang van certificering voor het netwerk van openbare bibliotheken nog eens onderstreept.